LISTA INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC


Legea nr. 544 privind accesul la datele de interes public


 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aici...
 • Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aici...


 • Lista documentelor de interes public:


  I. Organizarea şi funcţionarea generală

  1. Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN.
  2. Organigrama instituţiei şi fişele posturilor angajaţilor.
  3. Programe şi strategii/Programe manageriale.
  4. Rapoarte de activitate.
  5. Calendarul activităţilor educative.

  II. Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare, evidenţă informatizată

  1. Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare.
  2. Reţeaua, profilul şi datele de contact.
  3. Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară.
  4. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de educaţie.
  5. Metodologii,fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
  6. Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi.

  III. Curriculum

  1. Planuri - cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
  2. Lista manualelor.
  3. Structura anului şcolar în curs.
  4. Grafice semestriale/anuale de asistenţă.
  5. Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obţinute.
  6. Reglementări legale privind înscrierea elevilor la şcoală.
  7. Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Naşională, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.
  8. Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.
  9. Oferta de formare continuă a CCD.
  10. Reţeaua furnizorilor de formare

  IV. Resurse umane

  1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
  2. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
  3. Documente, reglementări legale, calendare privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice şi nedidactice.
  4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice.

  V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă

  1. Planuri şi programe de investiţii.
  2. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii.
  3. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

  VI. Secretariat

  1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor.
  2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate

  În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:


  - Informaţii cu privire la datele personale ale angajaţilor;


  - Informaţii clasificate potrivit legii;


  • Model solicitare informaţii interes public, aici...
  • Model reclamaţie administrativă fără răspuns, aici...
  • Model reclamaţie administrativă răspuns negativ, aici...